Polskie Państwo Podziemne

Uczniowie Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica pamiętają o Polskim Państwie Podziemnym i jego bohaterach. W 75 rocznicę powstania podziemnych struktur państwowych przypomnieli o wielkim dziele naszych rodaków w czasie II wojny światowej i utworzyli kotylion oraz "żywą kotwicę" - symbol Polski Walczącej.
 
26 września uczniowie klas trzecich uczestniczyli również w III Rajdzie Śladami Powstania Warszawskiego, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 26 oraz Środowisko Żołnierzy AK IV Obwód Ochota. Gimnazjaliści wzięli udział w grze miejskiej, w trakcie której przenieśli się w czasy II wojny światowej, przeżyli rewizję, dowiedzieli się, jak przenoszono przesyłki pod okiem wroga oraz poznali, jakie niebezpieczeństwa czyhały na zwykłych ludzi 70 lat temu. Po powrocie z gry miejskiej można było zobaczyć z bliska samochód Czapajew, odwiedzić stanowisko z bronią używaną podczas powstania, a także dowiedzieć się, jak budowano barykady, rozkładano linie telefoniczne. Zwieńczeniem rajdu był koncert zespołu Hemp Gru oraz spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego.
 
Fotorelację można obejrzeć TUTAJ

Koło matematyczne

Koło matematyczne odbywa się w środy o godzinie 15 w sali 105.
Zadania dostępne są tutaj. Zachęcamy do rozwiązywania zadań i przedstawiania rozwiązań na kółkach.

BADANIA KOMPETENCJI KLASY I

Test humanistyczny: poniedziałek, 22 września (lekcja 2, 3).
Test matematyczno-przyrodniczy: wtorek, 23 września (lekcja 1, 2).
 
Czas trwania: 60 minut.
 
Do rozwiązywania testów uczniowie przynoszą: miękki ołówek, gumkę i linijkę.

Szkolenie dla rodziców "Jak żyć i przetrwać w gimnazjum"

W ramach realizacji harmonogramu do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2014, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy organizuje szkolenie dla rodziców ,,Jak żyć i przetrwać w gimnazjum”.
 
Termin i miejsce szkolenia: 14, 21, 28 października w godz. 17.00 – 20.00 w Centrum Samopomocy Mieszkańców ,,Sami Sobie" przy ul. Tarczyńskiej 11/24.
 
Szkolenie poprowadzi Pani Anna Czyż - doświadczony trener warsztatów, szkoleń rozwojowych i biznesowych, posiadająca doświadczenie w pracy z grupą, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.
 
Szczegółowe informacje na temat szkolenia
 
 
Serdecznie zapraszamy

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się w najbliższy poniedziałek, 15 września 2014r. o godz. 18.00 (informacja dotycząca numerów sal, w których odbywać się będą zebrania z poszczególnymi wychowawcami klas, dostępna będzie tego dnia przy wejściu do gimnazjum).
Więcej informacji w zakładce Organizacja roku szkolnego 2014/15.

Gimnazjalisto! Zdobądź komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu!

Jeśli jesteś uczniem V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, mieszkasz w Warszawie i nie masz w domu dostępu do Internetu, to przed Tobą szansa na otrzymanie laptopa z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez 5 lat oraz szkolenia komputerowe.
 
ZŁÓŻ WNIOSEK DO 30 WRZEŚNIA!
 
 
Szczegółowe informacje:
 
Nabór wniosków: od 8 do 30 września 2014 r., do godziny 15.00.
 
Miejsce pobierania i składania formularza wniosku: szkoła publiczna, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum do którego uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2013/2014.
 
Formularz wniosku w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem internetowym: wniosek.argos.um.warszawa.pl.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej projektu: argos.um.warszawa.pl, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.
 
O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby, które w dniu składania wniosku spełnią łącznie następujące warunki:

  1) posiadają obywatelstwo polskie,
  2) są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  3) są uczniami V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015,
  4) nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  5) są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę za 2013 rok był niższy niż 1299 zł.

 
Zakwalifikowany do projektu uczeń, otrzyma nieodpłatnie:

 • laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoriami,
 • dostęp do Internetu przez 5 lat,
 • wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania przez 5 lat,
 • szkolenie z obsługi komputera.

 
Instrukcja wypełniania i przyjmowania Formularzy wniosków w projekcie „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” (II tura rekrutacji)
 
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. nr 9
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
tel. (22) 443 02 76, (22) 443 02 77
e-mail: argos@um.warszawa.pl

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 zostanie odprawiona w piątek 5 września o godz. 13.30 w kościele Najświętszego Zbawiciela. Uczniowie wszystkich klas są tego dnia zwolnieni po 5l.

Dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół podstawowych oraz w klasach III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
 
Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
 
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.
 
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2014 r.
 
W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało wzory wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją ich wypełniania:
 
- druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszacych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży
 
Druk nr 2 - wzór wniosku wraz z instrukcją
 
 
źródło: www.edukacja.warszawa.pl

Subskrybuje zawartość